Saltar a contingut

Contribuir a la Defensa, la Garantia i l'exercici d'una vida lliure de Violència de les Dones de Maputo - Fase II

medicusmundi Mediterrània

Contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que respecti els drets humans de les dones a la ciutat de Maputo (2020-2022).

L'informe d'IDH 2018 indica que a Moçambic el 21,7% de les dones majors de 15 anys han patit violència de gènere (VBG en les seves sigles en portuguès). 59% de les dones declaren que han estat forçades a tenir relacions sexuals (73% perpretades per algú pròxim a la víctima) amb més pes al medi urbà que al medi rural. Maputo presenta majors proporcions  de dones i noies (menors de 17 anys) que són víctimes de VBG: a nivell nacional es registren 19,5 i 6,40 (casos per cada 10.000 habitants), respectivament, però a Maputo hi ha 51 i 28,4 (INE 2017). La VBG és sens dubte un problema de salut pública, social, econòmic i una violació dels drets de les dones que necessita priorització política decidida, fins a la data molt lluny de ser suficient i adequada. La societat civil ha aconseguit fites importants, malgrat tot, encara la situació de desigualtat és absolutament amenaçant per les dones i pel propi desenvolupant del país. 

Aquest programa té com objectiu contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que respecti els drets humans de les dones a la ciutat de Maputo, amb focus en la lluita contra la violència de gènere. Es tracta d’una intervenció que dona continuitat al programa 2018-2019 finançat per l’ACCD i que incorpora innovacions basades en els avanços i lliçons apreses, les principals de les quals passen per posar el periodisme al servei de la lluita contra la VBG i la necessitat d’enfortir l’atenció i la re-inserció laboral de dones víctimes. Es proposa (1) la incidència en la prevenció i la visualització, amb criteris de respecte pels drets de dones i gènere, de la VBG mitjançant la col·laboració amb els mitjans de comunicació i associacions de periodistes;  (2) la incidència política per posicionar la lluita contra la VBG com una prioritat d’estat i el augment dels pressupostos que el govern municipal i regional destina a aquesta temàtica, a la vegada que es continua sensibilitzant a la població i la societat civil per sumar esforços en aquest sentit; (3) la necessitat de reforçar les capacitats de les organitzacions feministes que atenen a víctimes de VBG en la creació de programes de generació de rendiments econòmics per tal de trencar la dependència que tenen les supervivents dels seus agresors i poder iniciar una vida digna i independent. Finalment, (4) la quarta estratègia que contempla l’avantprograma dona continuïtat al reforç de la coordinació i la formació de les organitzacions i institucions  que treballen en VBG (prevenció, detecció, atenció i acompanyament) basant-se en els importants resultats de la investigació realizada en el programa en execució respecte al mecanisme d’atenció integrada a les víctimes.

Aquest programa, de dos anys de duració es desenvolupa a Maputo ciutat i s’executa en col·laboració amb la Xarxa “Fórum Mulher (FM)” l’entitat feminista més important en la lluita pels drets de les dones, i específicament, pel dret a viure una vida lliure de violència. Incorpora un nou col·laborador, l'Institut de Comunicació Social de l'Àfrica Austral de Moçambic (MISA-Moçambique), l'associació professional de periodisme més prestigiosa a la regió. Addicionalment les accions de formació i coordinació tenen sempre la col·laboració activa amb les autoritats locals: Direcció de Gènere de la ciutat de Maputo i Ministeri de Gènere.
Incorpora elements d’educació transformadora a la ciutadania catalana en relació al dret a una vida de violència, trencant així la tradicional dicotomia nord-sud. Contribuirà notablement a la internacionalització de la lluita contra la VBG mitjançant dos accions rellevants: (1) d’una banda, es donarà continuïtat a les Jornades Internacionlas sobre Salut i Violència de Gènere celebrades a Barcelona  en col·laboració amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i que comptarà amb la participació d’organitzacions internacionals feministes; (2) la difusió a Moçambic, a Catalunya i internacional del documental “WOMAN” elaborat a l’actual programa finançat per l’ACCD i que contribuirà notablement a les estratègies de prevenció globals. 

Aquest programa incidideix directament sobre 309 titulars de drets (75% dones) i indirectament s’estima que incidirà en aproxidament 440.000 dones de la ciutat mitjançant campanyes de prevenció. Adicionalment, s’estima que unes 675 persones de la societat catalana (70%) participin activament a les accions de sensibilitzacions previstes a Catalunya.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/02/2020

Data de finalització

31/01/2022

Soci/s Local/s

Fórum Mulher
Ministeri de Gènere, Infància i Acció Social

Objectiu del projecte

Objectiu general:
Contribuir a la construcció d'una societat més justa, equitativa i inclusiva que respecti els drets humans de les dones a la ciutat de Maputo

Objectius Específics:

1 - Contribuir a posicionar la eliminació de la violència de gènere com una prioritat política i social a Maputo 
2 - Incorporar una aproximació integral als drets humans i a la igualtat de gènere en els serveis, accions i programes contra la VBG en institucions públiques i privades i en la societat civil de la ciutat de Maputo, amb focus en la generació d’oportunitats productives per a dones víctimes de VBG.

Resultats previstos


- Augmentada la consciència i la sensibilització dels ciutadans de Maputo i de Catalunya respecte a la VG i  a les noves masculinitats, a partir del diagnòstic de necessitats dels serveis d’atenció, prevenció i restitució de drets, per tal d’augmentar el compromís estatal en les polítiques de lluita contra la violència de gènere. 
- Fomentat l’apoderament econòmic de les dones víctimes de la violència per reduir la seva vulnerabilitat
-Augmentada la fortalesa institucional i les capacitats tècniques dels proveïdors i de les organitzacions que treballen a VBG (prevenció, detecció, atenció i acompanyament) a partir dels resultats de l’enquesta realitzada per medicusmundi i el Fórum Mulher respecte al mecanisme d’atenció integrada a les víctimes

Zona geogràfica

Àfrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Maputo (Mozambique)

Persones beneficiàries

Beneficiaris directes:
- 50 dones víctimes de violència.
- 23 Dones responsables d'ONGs i Associacions de la xarxa del FM.
- Periodistes i mitjans de comunicació a Maputo (16 dones, 15 homes)
- Equip tècnic del FM (10 dones)
- Proveïdors de serveis assistencials institucionals i comunitaris; grup multisectorial per al Mecanisme d'Atenció Integrada; funcionaris públics responsables de les polítiques (88 dones, 67 homes).
- Altres

Beneficiaris indirectes:
- 443.184 dones (52%) i 407.251 homes de Maputo
- Ciutadania catalana (282 dones, 135 homes)

Pressupost total

646.443,11 €

Finançadors

ACCD