Saltar a contingut

Miners i mineres associats de Cabo Delgado i Nampula practiquen una mineria artesanal i de petita escala digna, ètica, neta i ambientalment sostenible

medicusmundi Mediterrània

Dignificar la mineria artesanal i de petita escala (MAPE) a través de la promoció i defensa dels drets socials, econòmics, ambientals i de salut dels miners i mineres artesanals, a 6 districtes de Cabo Delgado i Nampula, aportant al compliment dels ODS (2022-2025)

La mineria artesanal i de petita escala (MAPE) és una activitat en expansió a nivell global, de manera particular a Àfrica, incloent països com Moçambic. Les províncies de Cabo Delgado i Nampula, al nord del país, són de les més afectades per aquesta pràctica. La MAPE és el suport per a milers de persones que es veuen abocades a aquesta activitat atès el fracàs de les polítiques agràries, l'impacte del canvi climàtic i la manca d'inversió generalitzada a les províncies prioritzades. Això no obstant, la forma actual de desenvolupar la MAPE, moltes vegades considerada il·legal, sempre en la informalitat i amb un feble associacionisme dels miners i mineres, té múltiples efectes negatius.

Medicus Mundi Mediterrània treballa, en col·laboració amb el Centre Terra Viva (CTV) i les autoritats locals, Direcció Provincial de Salut i Servei Provincial d'Infraestructures de les províncies de Cabo Delgado i Nampula, des de fa ja més de cinc anys en una estratègia (finançada per la Generalitat Valenciana i la UE) que té com a objectiu final dignificar la pràctica de la mineria artesanal i de petita escala. Es tracta d'una estratègia multisectorial, pionera al país, que ja ha aconseguit impactes importantíssims reconeguts pel govern a Cabo Delgado i difosos en altres províncies, com proposa la proposta actual.

Sobre aquest projecte

Data d'inici

01/04/2022

Data de finalització

31/03/2025

Soci/s Local/s

Direcció Provincial de Salut de Cabo Delgado (DPS-CD)
Serveis Provinciales d'Infrastructures de Cabo Delgado (SPI-CD)
Direcció Provincial de Salut de Nampula (DPS-Nampula)
Serveis Provincials d'Infrastructures de Nampula (SPI-Nampula)
Centre Terra Viva (CTV)

Objectiu del projecte

Objectiu General: Dignificar la mineria artesanal i de petita escala (MAPE) a través de la promoció i defensa dels drets socials, econòmics, ambientals i de salut dels miners i mineres artesanals, a 6 districtes de Cabo Delgado i Nampula, aportant al compliment dels ODS.

Objectius Específics
OE1: Enfortir l'associacionisme i el cooperativisme miner per al desenvolupament sostenible dels territoris, la millora de la producció minera i l'accés a una comercialització justa, des de l'enfocament de cadena de valor solidària per a la reducció de la pobresa.

OE2: Promoure la conservació ambiental i la protecció dels recursos naturals a les àrees designades per a la MAPE, reduint els impactes ambientals causats per l'activitat minera i el canvi climàtic, i garantint un accés equitatiu a mineres i miners artesanals.

OE3: Enfortir el sistema públic de salut amb la introducció de la salut ocupacional a la mineria i el reforç de la salut comunitària als sis districtes d'intervenció, per garantir la resposta davant emergències sanitàries recurrents i millorar l'accés a la salut universal a les comunitats mineres.

Resultats previstos

R.1.1. Associacions i cooperatives mineres legalitzades i empoderades promouen, amb suport d'una xarxa supra distrital, la formalització i els drets del sector miner artesanal i de petita escala, accedint i gestionant àrees mineres designades, de manera sustentable i equitativa.

 

R.1.2 Associacions i cooperatives mineres enforteixen les capacitats i incrementen la producció neta i sustentable d'or i altres minerals, amb l'aplicació de millores tècniques en els processos d'extracció i processament, i la introducció de petites maquinàries.

 

R.1.3 Les cooperatives mineres recolzades són gestionades com a microemprenedories solidàries comunitàries, milloren la seva posició a la cadena de valor i exploren canals de comercialització ètica d'or, pedres precioses i semiprecioses.

 

R.2.1 Elaborats i implementats participativament Programes de Gestió Ambiental per a la conservació ambiental i recuperació de les àrees mineres designades degradades, i la promoció de bones pràctiques mineres sostenibles.

 

R.2.2 Realitzades campanyes d'informació i sensibilització ambiental de la ciutadania, en general, i de les comunitats mineres, en particular, per incentivar-ne la participació en les accions de conservació promogudes des del programa.

 

R.3.1 Millorades les capacitats dels professionals de la xarxa de salut d'atenció primària en salut ocupacional i resposta a emergències sanitàries, a partir de plans de formació permanents i la dotació d'equips de protecció i bioseguretat.

 

R.3.2 Implementades campanyes d'informació, educació i comunicació (IEC) a les comunitats mineres per promoure la salut familiar i comunitària, amb focus en salut ocupacional, aigua i sanejament, abordatge de gènere, nutrició i emergències sanitàries, prioritzant la població en risc i més vulnerable.

Zona geogràfica

Àrica Subsahariana

Regió/Departament(s)

Moçambic
Província de Cabo Delgado (districtes de Montepuez, Ancuabe i Namuno)
Província de Nampula (districtes de Moma, Mogovolas i Murrupula)

Persones beneficiàries

- Treballadors miners i treballadores mineres artesanals i de petita escala (MAPE), en un número estimat de 24.000 persones (12.000 per cada província), encara que possiblement són molts més (encara no es compta amb un cens fiable, a causa de l'elevada mobilitat i la migració incontrolable d'aquesta població; a més, molts es dediquen també a l'agricultura, compatibilitzant tots dos treballs).

- Població en general dels districtes Namuno, Montepuez i Ancuabe, a la província de Cabo Delgado, i dels districtes Moma, Mogovolas i Murrupula, a la província de Nampula, aconseguint unes 311.000 persones (20% de la població total d'aquests 6 districtes).

- OE1: 13 Associacions i 1 Cooperativa de miners i mineres artesanals, integrades per 1.405 persones sòcies (321 dones, 23%); 10 paralegales i 40 líders/as comunitaris/as.

- OE2: 6 Comitès de Gestió de Recursos Naturals, integrats per unes 90 persones; 13 Associacions i 1 Cooperativa de miners i mineres artesanals; 10 paralegales i 40 líders/as comunitaris/as, de 40 comunitats o llogarets seleccionats, amb una població total de 140.423 persones.

- OE3: 120 Activistes de Salut i Agents Polivalents Elementares de Salut –APEs– i 60 Comitès de Salut Comunitaris, integrats per unes 900 persones.

Pressupost total

1.064.160,45 €

Finançadors

Generalitat Valenciana