Saltar a contingut

Angola

Sobre aquest país

Població total

24.383.000

Mortalitat infantil

88

Ingrés nacional brut cápita

6340

Índex de Desenvolupament Humà (IDH)

0,526 (149)

Esperanza de vida en néixer h/m

52

Despesa total en salut per habitant

179

Despesa total en salut com a percentatge del PIB

3.3

Font:

Informe de Desarrollo Humano y Banco Mundial